woensdag 28 juni 2017

 

logSPMBijna 40 jaar is de Seniorenpartij Maastricht (SPM) een onafhankelijke lokale partij. Sinds 2010 vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders, waarin wij een betrouwbare partner zijn en continuïteit van beleid voorop staat. De SPM verenigt mensen van alle zijden van het politieke spectrum, die als gemeenschappelijk streven hebben het beste voor Maastricht te willen. Onze kracht is dat wij een pragmatische partij zijn die haar handelen bepaalt op basis van lokale argumenten en niet op basis van een landelijke partijlijn en met een programma voor iedereen. De SPM is geen partij die problemen doorschuift naar de toekomst. Want wij willen de boel immers goed achterlaten voor onze (klein)kinderen.

 

Wilt u samen met ons iets doen voor de stad Maastricht? 

Enkele ervaren raadsleden namens onze partij hebben te kennen gegeven te willen stoppen. Dat vinden we erg jammer, maar het geeft nu ook de mogelijkheid om nieuwe enthousiaste en gemotiveerde jongere mensen een kans te geven om zich voor onze partij kandidaat voor de gemeenteraad te stellen. 

Voor de raadsperiode 2018-2022 is de SPM daarom op zoek naar goede vervangers (V/m). 

 

Geïnteresseerd in een raadslidmaatschap namens de SPM? Neem contact met ons op.
Dat kan via de secretaris van de kandidatencommissie:
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
tel: 06 - 181 172 30

 

logSPMGaarne nodigen wij u allen uit tot het bijwonen van de ledenraadpleging welke zal plaatsvinden op 1 juli 2017.
De ledenraadpleging wordt gehouden in hotel Van der Valk aan de Sibemaweg te Maastricht en zal beginnen om 14.30 uur.
De zaal is vanaf 14.00 uur open, alwaar u kunt genieten van een kop koffie of thee.
De agenda van deze vergadering alsmede het verslag van de vorige bijeenkomst zal gepubliceerd worden op onze website. Mocht u niet de beschikking hebben over internet, dan kunt u eventueel een exemplaar krijgen bij intekening van de presentielijst.
In deze ledenraadpleging zal er nader ingegaan worden op de stand van zaken met betrekking tot de verkiezingen 2018.

artikel48vraagOp 12 juni 2017 was op de televisie in het programma "Een Vandaag" een rapportage te zien over externe inhuur van deskundigen door een aantal veiligheidsregio's.
Er werd gesproken over buitensporige kosten die deze inhuur met zich meebrengt (een enkel geval zelfs €300.000 op jaarbasis). De rapportage had betrekking op 5 veiligheidsregio's in het westen en noordwesten van het land. Gemeld werd, dat met name bij de brandweer een behoorlijke bezuiniging had plaats gevonden op kazernes, auto's en personeel, terwijl daarnaast met geld van de deelnemende gemeenten op projectbasis zeer dure deskundigen waren ingehuurd. Er werd ook aangegeven,

artikel48vraagNaar aanleiding van een bezoek aan de wijken in Maastricht Noord-West is onze aandacht gevraagd voor de combinatie hondenlosloopgebied en kinderspeelplaats.
In het gebeid aan beide zijden van de Via Regia tussen Pottenberg en Malpertuis is er een
hondenlosloopgebied. Richting België aan de linkerkant wordt dit hondenlosloopgebied aan
de kant van de Potteriestraat gecombineerd met een heksenkring (grotere stenen in een kring ) en een kinderspeelplaats. Dit geeft zowel bij de ouders van kinderen als bij de hondenbezitters verwarring. Natuurlijk is zondermeer de combinatie van loslopende honden en spelende kinderen niet ideaal te noemen, de risico's spreken voor zich zelf.
Daarnaast is het hygiënisch niet acceptabel dat honden de speeltoestellen en de stenen, als "markeerplaats" voor hun

artikel48vraagIn buurtcentrum De Romein wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd ten behoeve van de buurt. Volgens onze informatie worden er ook een behoorlijk aantal feesten en bijeenkomsten georganiseerd in de privésfeer. Onder andere hierbij wordt veel overlast veroorzaakt voor de omgeving.
Reden voor de fractie van de SPM om hierover een aantal zgn art. 48 vragen te stellen aan het college.

De vragen zoals gesteld kunt u hier teruglezen.

 

Ronald van DoorenIn de bestuursvergadering van 10 mei 2017 is met volledige instemming van alle bestuursleden Ronald van Dooren benoemd tot vice voorzitter van het SPM bestuur.
Ronald heeft deze belangrijke functie van ganser harte aangenomen en zal enthousiast naast zijn reguliere bestuurstaak ook deze uitdaging met volle energie op zich nemen.

 

 

artikel48vraagVanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling van asbest.
Particulieren, bedrijven en (overheidsinstellingen) mogen geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen en die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden, dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.
Voor de verwijdering van asbest daken geldt per 1 januari 2016 een subsidieregeling verwijderen asbest daken.

artikel48vraagOvereenkomstig het Huisvestingsplan Integrale Kindcentra Maastricht is het traject opgestart m.b.t. het realiseren van de nieuwbouwhuisvesting ten behoeve van het Kindcentrum De Heeg op het perceel aan de Borghaag van de voormalige BSO De Schans nadat het schoolgebouw is gesloopt. BSO De Kring en de BSO De Perroen gaan gefuseerd gebruik maken van de nieuwe huisvesting.
Hierdoor komen er een tweetal schoolgebouwen leeg te staan.

artikel48vraagIn 2014 werd het middels een officiële herdenking bij het Old Hickory monument en een parade met oorlogsveteranen stil gestaan bij 70 jaar bevrijding. De fractie van de SPM is van mening dat bij 75 jaar bevrijding een herdenking "van, voor en door" de Maastrichtse burgerij" centraal zou moeten staan.
Reden dus voor de fractie van de SPM om het college een aantal vragen hierover te stellen.

De vragen zoals gesteld kunt u hier teruglezen.

De beantwoording van de gestelde vragen zoals ontvangen van het college kunt u hier teruglezen.

 

artikel48vraagAl jaren is de up-grading van het winkelcentrum De Heeg aan de Roserije een punt van aandacht.
De gemeente heeft in dit dossier een integrale aanpak nagestreefd voor het hele Roserije complex. Echter, deze plannen hebben niet tot het gewenst resultaat geleid. Ondanks dat het winkelcentrum De Heeg in de Detailhandelsnota is benoemd tot een volwaardig buurtwinkelcentrum.

Zoals u eerder gemeld groeit de leegstand binnen het winkelcentrum. Na het vertrek van de de Blokker en Aldi staat circa 50% leeg. Inmiddels heeft ook Etos kenbaar gemaakt in december van dit jaar de deuren te sluiten.

Het jongste initiatief van de resterende ondernemers in samenwerking met de gemeente (de huurder te betrekken bij

artikel48vraagOp 6 februari is de ministeriële regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Binnen deze regeling, welke 1 april 2017 in werking zal treden, heeft de minister bepaald hoeveel gemeenten bij een bouwproject of verbouwing maximaal in rekening mogen brengen voor plankosten.

De invoering van de regeling Plankosten Exploitatieplan is aanleiding geweest voor de SPM voor het stellen van een aantal vragen aan het college van B&W.

Voor het lezen van de vragen zoals gesteld door de SPM, klik hier.

De antwoorden op gestelde vragen zoals ontvangen van het college kunt u hier teruglezen.

 

Tihange2De Seniorenpartij is een van de zeven Maastrichtse partijen (GroenLinks, CDA, SP, PvdA, PVM en MV) die een affichecampagne starten tegen de Belgische kerncentrales. De partijen willen duizenden gele affiches door Maastricht en omgeving verspreiden, waarmee burgers blijk kunnen geven van hun protest tegen de kerncentrales in Tihange en Doel. Met de affichecampagne sluiten de partijen aan bij de publieksactie die vanuit Aken is opgestart en die het Duits-Limburgse grensgebied steeds geler maakt.
In Maastricht trekken een aantal de politieke partijen samen in dit dossier op. De onveiligheid in de Belgische kerncentrales gaat immers ons allemaal aan. De stad is van harte welkom om zich te wenden tot GroenLinks, Seniorenpartij, CDA, SP, PvdA, PVM en MV om een affiche te bemachtigen.

artikel48vraagSinds 1 april 2016 moeten vrachtauto's boven de 3,5 ton tol betalen in België ondanks dat bijvoorbeeld Nederland daar geen voorstander van was. Een en ander wordt uitgevoerd door Satellic in opdracht van ViaPass.
Om vrachtautochauffeurs de gelegenheid te geven om een OBU te bemachtigen zijn er in de omgeving van Maastricht drie servicepunten, automaten.

logSPMNaar aanleiding van het raadsvoorstel 2e tranche spreidingsbeleid buitensportaccommodaties (sportpark Heer) dient de fractie SPM een motie in waarin het College wordt opgeroepen, in het kader van herontwikkeling van het sportpark aan de Demertstraat, het in een ongekend tempo aangelegd parkeerterrein gedurende de periode dat het niet als overloop beschikbaar moet zijn, open te stellen voor gratis parkeren.

Signalen van buurtbewoners en uit contact met het buurtplatform Heer versterken de oproep aan het College het parkeerterrein permanent te gebruiken.

Klik hier om betreffende motie te lezen.

 

artikel48vraagOp 28 januari jl. heeft de Adviescommissie Ouderenbeleid Maastricht een voorlopige rapportage aan het college aangeboden.
Ook al is er sprake van een voorlopige rapportage en een beperkt aantal wijkcontacten, wij kunnen als SPM niet voorbijgaan aan de beschreven bevindingen.

Klik hier om onze reactie te lezen.

 

ARRIVA VP 1909 BUS ARRIVASinds een tijd verzorgt Arriva het openbaar vervoer in de provincie Limburg.
Door de overname van Veolia door Arriva is er in de dienstregelingen ook het een en ander gewijzigd. Voor de ene burger in positieve zin en voor de andere burger in negatieve zin.

Tijdens de ledenraadpleging zijn er vragen gesteld met betrekking tot de wijzigingen en klachten van burgers hierover.

IMG 0385Afgelopen zaterdag 21 januari vond de eerste ledenraadplegong van 2017 plaats. Ruim 75 leden bezochten onze ledenraadpleging.
Een groot deel van deze bijeenkomst stond in het teken van het vertrek van 3 zittende bestuursleden en de benoeming van 4 nieuwe bestuursleden.

SPM reportHet jaarverslag van de SPM fractie zoals gepresenteerd tijdens de ledenraadpleging op zaterdag 21 januari, kunt u teruglezen door op deze link te klikken.

 

 

 

JohnSIn deze (klik link) bijlage kunt u de SPM bijdrage voor de algemene beschouwingen op de begroting van 2017 terugvinden.

Een bijdrage van de fractievoorzitter. 

 

 

 

 

 

artikel48vraagOp 18 oktober 2016 werd in Dagbled de Limburger wederom zeer kritisch gesproken over de verkeerschaos en de herinrichting van de Brusselsestraat en de Grote Gracht.
De ergernissen van bewoners en ondernemers met betrekking tot de situatie bij de Aloysiusschool, het verdwijnen van de voetgangers oversteekplaats op de kruising van de Brusselsestraat en de Kommel, de grote hoeveelheid aan scooters die ondanks het verbod toch via de Brusselsestraat naar beneden rijden en ga zo maar door. Het is

artikel48vraagEnkele dagen geleden ontvingen wij een infobulletin van de Veiligheidsregio over de Kerncentrale Tihange en de stralingsrisico's met onder andere uitspraken, dat het bereik van de straling beperkt is en onmiddellijke effecten op de gezondheid niet aan de orde zijn in Zuid Limburg. Ook wordt er aangegeven, dat er geen noodzaak is om te schuilen of te evacueren en dat evacuatie alleen nodig is in een straal van 10 km. Tegelijkertijd wordt mede door een artikel in Dagblad de Limburger een recent rapport aangehaald van het Weense Instituut für Sicherheits-und Risicowissenschaften (ISR). In dit rapport wordt

artikel48vraagIn september 2015 heeft de Senioren partij Maastricht vragen gesteld over de verkeersonveilige situatie op de Kennedybrug. Dit had betrekking op de nieuwe busbaan en onze inschatting was, dat dit met name voor de vele jeugdige fietsers zou leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Na diverse gesprekken en na een proefrit met een stadsbus zijn wij gerustgesteld en wij zullen uiteraard kritisch meekijken of, na de effectieve ingebruikname van de busbaan, er echt gesproken kan worden van veiligheid voor de fietsers. Toch is er op dit moment sprake van een vreemde situatie voor de voetgangers met vergaande consequenties. Naast de nieuwe busbaan en de fietsbaan is er nog altijd een voetpad aanwezig. Indien voetgangers via de bestaande trap aankomen op dit

artikel48vraagEen half jaar geleden werd het Emmaplein in Maastricht gereconstrueerd. Anders dan voorheen hebben de fietsers nu voorrang, zowel komend vanaf de Annalaan richting Brusselsestraat als vanaf de Brusselsestraat richting Annalaan. In juni dit jaar stelden wij als Senioren Partij Maastricht vragen over de gevaarlijke situatie met betrekking tot de hoge struiken cq het onkruid, waardoor het uitzicht voor automobilisten volledig belemmerd werd en zij totaal geen zicht hadden op de overstekende fietsers.
Na een half jaar zien wij toch weer levensgevaarlijke situaties ontstaan. In Dagblad de Limburger wordt hier ook meermalen aandacht aan besteed onder, andere via ingezonden stukken. Er is momenteel

artikel48vraagDe recente publicaties in de media over de onveiligheid van kunstgras sportvelden heeft de fractie van de SPM doen belsuiten een aantal vragen hierover aan het college van B&W te stellen.

De vragen zoals gesteld kunt u hier terugvinden.

 

wisselingvdwachtPaul Simons heeft op donderdag 29 september 2016 laten weten te willen stoppen als burgerraadslid van de SPM. Paul is burgerraadslid sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Paul blijft aan de fractie verbonden als fractieassistent.

Opvolger van Paul Simons wordt Jos Martin, momenteel actief fractieassistent.
De fractie van de SPM draagt Jos voor als burgerraadslid tijdens de raadsvergadering van 11 oktober 2016.
Jos heeft zich goed op z'n nieuwe taak voorbereid. Hij was regelmatig aanwezig bij de fractievergaderingen en bij raadsavonden en is goed op de hoogte van de Maastrichtse politiek.

 

 

logo spmBestuur en fractie van de Senioren Partij Maastricht zijn verrast en teleurgesteld over het besluit van SPM raadslid Gea van Loo om over te stappen naar het CDA.
De Seniorenpartij heeft heel veel tijd en energie in Gea van Loo geïnvesteerd als voorbereiding op het fractievoorzitterschap per 1 september 2016. Uit het persbericht dat de CDA fractie namens Gea heeft doen uitgaan, blijkt dat ze al enige maanden met deze onomkeerbare stap bezig was. Dit bevreemdt ons des te meer daar ze zich juist in deze periode intens voorbereidde op het overnemen van het fractievoorzitterschap dat dan ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. SPM raadslid John Steijns is per direct als waarnemend fractievoorzitter benoemd, en blijft in functie zo lang als nodig.

Jim Janssen is dinsdag 13 september jl. door de gemeenteraad benoemd voor maximaal 16 weken als waarnemend wethouder voor André Willems. Diens herstel duurt langer dat gedacht en een tijdelijke vervanging is noodzakelijk. Wij wensen Jim Janssen veel succes in het belang van de burgers van onze gemeente.

Uiteraard komen deze onderwerpen terug op de eerstvolgende najaarsvergadering.


Namens bestuur en fractie,

Met vriendelijke SPM groet,


Jan Voorvelt, partijvoorzitter
John Steijns, waarnemend fractievoorzitter

 

artikel48vraagNaar aanleiding van een onlangs in Dagblad de Limburger verschenen artikel over het generatiepact (zie bijlage) heeft ons SPM raadslid Wiel Nelissen een aantal zgn. artikel 48 vragen gesteld aan college van B&W.

De vragen zoals gesteld kunt u hier (klik) terugvinden.

vulpen-puntIngezonden brief van ons SPM lid Bert Daemen met betrekking tot scheef wonen.

Betreffende stuk kunt u hier lezen.

Noot: het betreft hier de mening van een van een individueel lid van de SPM en deze hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn als die van de partij, het bestuur, of de fractie.

logSPMIn de bijlage treft u de bijdrage kaderbrief 2016 aan zoals tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2016 door de SPM gepresenteerd.

Klik hier voor betreffende bijdrage kaderbrief 2016 van de SPM.

 

krantenDe Maastrichtse gemeenteraadsfractie Senioren Partij Maastricht (SPM) heeft kennis genomen van het door de Hospitality Group opgesteld onderzoeksrapport over de tarievenstructuur voor het gebruik van sportaccommodaties. De fractie SPM onderschrijft het voornemen van het College om de sportverenigingen en/of gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties bij de verdere ontwikkelingen te betrekken.
Voor het volledige persbericht klik hier.

logSPMZaterdagmiddag 2 juni is Jan Voorvelt gekozen als nieuwe partijvoorzitter van de Senioren Partij Maastricht.

artikel48vraagDit was de kop van een artikel uit de media van begin juni.

Voldoende reden voor de SPM om hierover zgn artikel 48 vragen te stellen aan college van B&W. Hoe is het gesteld bij de gemeente Maastricht met betrekking tot het e-mail verkeer?
De vragen zoals gesteld kunt u hier teruglezen.

 

artikel48vraagHet weren van een bedrijf waarmee reeds langdurig samengewerkt werd bij het jaarlijkse inkom evenement van de nieuwe studenten in Maastricht door de Universiteit Maastricht heeft ook bij de SPM de wenkbrauwen doen fronsen, temeer omdat er gepleit wordt voor meer samenwerking tussen UM en de stad.
Reden genoeg voor de SPM om een aantal zgn. Artikel 48 vragen te stellen aan B&W.
In de bijlage (klik hier) het uitgebreide artikel uit Dagblad de Limburger van woensdag 1 juni over dit onderwerp, waarin ook ons raadslid Jan Erckens geciteerd wordt.

Het antwoord van wethouder Damsma op de hestelde vragen treft u in deze bijlage aan.

012Op donderdag 19 mei heeft de Fractie en Bestuur Seniorenpartij Maastricht een werkbezoek gebracht aan de Tweede Kamer in Den Haag.

Na een uitvoerige scanprocedure en het opbergen van alle persoonlijke bagage werd fractie en bestuur hartelijk ontvangen door Manon Fokke. De lunch werd gebruikt in de fractiekamer waar ook ruimschoots tijd was voor een gesprek en vragen te stellen.

krantenEerder was er al in dagblad de Telegraaf een artikel te lezen over ons raadslid Jan Erckens inzake de aanpak van de verwevenheid van de onder- met de bovenwereld. Woensdag 17 februari een groot artikel in Dagblad de Limburger met betrekking tot het drugsbeleid. Ook nu weer met de SPM in de hoofdrol.
Klik hier om betreffende artikel te kunnen lezen.

KeukentafelHet keukentafelgesprek is een prima instrument dat wordt ingezet om de persoonlijke behoefte voor ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van een cliënt te bepalen. In zo'n gesprek proberen de professionals van de gemeente te achterhalen met welke ondersteuning een client het beste geholpen is. Daarbij worden niet alleen de mogelijkheden van de cliënt maar ook de mogelijkheden van de gemeente nadrukkelijk in het oog gehouden. Een dergelijk gesprek is echter niet geheel vrijblijvend maar is een verplichting om tot zorgverlening over te kunnen gaan.

artikel48vraagSPM heeft samen met coalitiepartner D66 een aantal zgn. artikel 48 vragen gesteld aan het college met betrekking tot de mogelijkheden voor een 'sport depot' en een collectief communicatieplatform waar (sport)verenigingen gebruik van kunnen maken.

De vragen zoals aan het college gesteld kunt u hier teruglezen.

artikel48vraagDeze week vond er een grote politie inval plaats in een groot aantal panden in Eindhoven en is beslag gelegd op 69 panden in Eindhoven en Helmond. Ook verrichte de politie onderzoek op 1 locatie te Uden en 1 in Maastricht.

Genoemde invallen en onderzoeken vonden plaats als onderdeel van een groot witwasonderzoek naar crimineel verkregen vermogen.
Afgelopen weken bereikten ons ook diverse berichten over een aantal ondernemingen in de binnenstad van Maastricht, waar nauwelijks klanten aanwezig zijn en waar je vragen kunt stellen over het rond krijgen van de bedrijfsvoering.

logo MaastrichtZaterdag 12 maart heeft onze wethouder André Willems de jaarlijkse vrijwilligersprijzen uitgereikt.
Een zeer terecht eerbetoon aan al die duizenden vrijwilligers, die dag in dag uit, in de weer zijn voor hun medemensen. Zonder vrijwilligers(werk) zou onze hele samenleving stilvallen.
5 personen/organisaties vielen het afgelopen jaar in het bijzonder op; zij ontvingen allen, op basis van het oordeel van een onafhankelijke jury, zeer terecht een vrijwilligersprijs.

artikel48vraagHet kan niemand ontgaan zijn dat er de laatste tijd veel faillisementen zijn geweest. Reden voor de SPM om hierover aan het college aantal vragen te stellen met betrekking tot de ontstane werkloosheid voor veel mensen en de ontstane leegstand in de binnenstad.
De artikel 48 vragen zoals gesteld kunt u hier teruglezen.

artikel48vraagMilieu en gezondheidsorganisaties zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwen al jaren voor de toenemende overlast en de schade van houtrook. Door middel van een plaatselijke verordening kunnen gemeenten hier iets aan doen. Tijd voor de SPM om het college hierover een aantal vragen te stellen.
De vragen zoals gesteld door de SPM kunt u hier teruglezen.

krantenOp donderdag 4 februari jongstleden heeft dagblad de Telegraaf een artikel gepubliceerd waarin ons gemeenteraadslid van de SPM Jan Erckens geciteerd wordt naar aanleiding van de verwevenheid van de onder- met de bovenwereld. Een fenomeen van ondermijning dat ook in Maastricht voorkomt, op een veel grotere schaal dan wordt gedacht.

Het betreffende bericht in uit de Telegraaf van 4 februari kunt u als krantenknipsel hier terugzien.

kajee

Verkort nieuws

Facebook vrienden

Wat zoekt u?