dinsdag 07 apr 2020

Onderwijs

schoolDe Seniorenpartij Maastricht (SPM) wil dat beide Maasoevers een brede scholengemeenschap HAVO/VWO behouden.
Seniorenpartij Maastricht is tegen de door stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) voorgestelde bundeling van schooltypes en mogelijke sluiting van locaties.

 

 

LVO wil wil domeinscholen, dat wil zeggen in heel Maastricht een school voor VWO, een school voor MAVO/HAVO en een school voor VMBO exclusief TL ( Mavo ). Uitzondering hierop is de Bernard Lievegoedschool ( vrije school ) , vanwege een afwijkend onderwijsconcept en dus niet inpasbaar in de domein gedachten. Ouders anticiperen op de plannen van de het LVO. Dit verklaart voor een deel de toeloop naar de Vrije school. De beoogde domeinscholen krijgen dientengevolge te kampen met leegloop. Daarnaast wil het LVO bezuinigen op het speciaal voortgezet onderwijs ( zoals OPDC Miachael ) en deze leerlingen vanaf klas 3 naar het reguliere onderwijs doorsturen.


De Seniorenpartij is daar fel tegen, John Pieters reageert desgevraagd.
Een brede scholengemeenschap aan beide kanten van de stad voorkomt dat kinderen uit hun sociale context worden gehaald. Daarbij vinden wij dat er door de clustering van scholen een te grote reisafstandkomt tussen woning en school.

 

Een andere vrees is dat er met de LVO-plannen te grote en anonieme scholengemeenschappen ontstaan.

Onderstaande bijdrage: Commissie Breed Welzijn

Jaarverslag Stichting jongLeren (Schoolbestuur voor openbaar basisonderwijs in Maastricht):

Het boekjaar wordt afgesloten met een licht positief saldo. De komende jaren slaat dit om in licht negatief. Op korte termijn geen reden tot ongerustheid. Op lange termijn, met een geprognotiseerde terugloop van het aantal leerlingen, is dit voor het schoolbestuur aanleiding geweest op zoek te gaan naar een fusiepartner.

Fusie schoolbesturen "Stg. jongLeren" met "SKO(Stichting Katholiek Onderwijs) Mergelland" tot: "Kom Leren" Dilemma: Aan de ene kant zijn wij voorstander van kleinschaligheid. Uitdijende organisaties met bestuurslagen die steeds verder
van de werkvloer verwijderd raken zijn niet ons ideaalbeeld. Aan de andere kant zijn wij verheugd dat jongLeren fuseert met SKO Mergelland en niet met MosaLira(schoolbestuur katholiek basisonderwijs Maastricht). Aldus blijven er 2 schoolbesturen in Maastricht en ontstaat er geen monopoliepositie, zoals bij het Voortgezet Onderwijs wel het geval is.
Met gemengde gevoelens stemmen wij daarom in met de voorgenomen fusie.

Namens de Seniorenpartij Maastricht

John Pieters ( burger niet-raadslid )

Wat zoekt u?