dinsdag 07 apr 2020

Compromis verruiming openingstijden winkels

maastricht1

Alvorens een definitief besluit te nemen heeft de Seniorenpartij gekozen voor een proefperiode van 1 tot 2 jaar.
Het is een compromis met aanvullende voorwaarden, welke tot uitdrukking komen in een motie en een amendement.
Alleen daardoor is de Seniorenpartij akkoord gegaan.

 

 

In de voorgestelde proefperiode kunnen de voor- en nadelen van een dergelijk besluit beter beoordeeld worden en kunnen toezeggingen van grote ondernemers en een aantal filiaalbedrijven worden getoetst. Als de proef mislukt, wordt het besluit teruggedraaid.
Met de proef zou binnen 3 maanden kunnen worden begonnen.


Hierbij de integrale raadsbijdrage van onze woordvoerder, raadslid Wiel Nelissen en de letterlijke teksten van de motie en het amendement.

Voorzitter, dit raadsvoorstel tot uitbreiding van het aantal koopzondagen heeft de Seniorenpartij behoorlijk wat hoofdbrekens gekost.
Op een bepaald moment kreeg ik zelfs van mijn vrouw tehoren," hebben jullie in Maastricht niets belangrijkers te doen" Hiermee wil ik aangeven dat de Seniorenpartij niet over een nacht ijs is gegaan maar zeer zorgvuldig alle argumenten heeft afgewogen.


Voorzitter, bij de uitbreiding van 12 naar 21 koopzondagen in 2007 was dit niet anders. Iedere verandering roept weerstand op en zeker is dit het geval waarin een groot deel van onze inwoners de voor en / of nadelen van het besluit zal ondervinden.
Voorzitter, de Seniorenpartij is zich hiervan terdege bewust.
Wij hebben de werkgelegenheid als prioriteit in ons partijprogramma opgenomen.
Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze werkgelegenheid te behouden of zelfs uit te breiden.
Of uitbreiding van het aantal koopzondagen hieraan een positieve bijdrage zal leveren in ' koffiedik' kijken.
Want we moeten ook niet vergeten dat we in een crisis zitten waarin elke werkplek telt.
Zie maar weer het bericht dat Mac Intosh 110 winkels gaat sluiten.
Voorzitter, Maastricht is een merk en heeft daarom ook een naam hoog te houden.
Een naam van Bourgondische, gezellige en gastvrije winkelstad .
En dat willen wij zo houden.
Dat dit onderwerp heel wat teweeg heeft gebracht in de stad is duidelijk.
Ongerustheid over leefbaarheid, kwaliteit en wat voor een stad willen we zijn?
Voorzitter, een ongerustheid die wij als Seniorenpartij delen en daarom hebben wij naar oplossingen gezocht waarin zowel voor als tegenstanders zich kunnen vinden.
Wij hebben het dan over een proefperiode van 2 jaar voor de openstelling.
Een proefperiode die ook de opmaat moet zijn naar een brede discussie over, - wat willen we met de binnenstad?
- Hoe gaan we om met de belasting van straten en pleinen?
- Moeten we de regeling voor de bezetting van het Vrijthof herzien?
- Welke grenzen kunnen en durven we wij te stellen?
We hebben daarom samen met onze collega's van de PvdA een motie en een amendement opgesteld waarmee wij denken dat we een groot deel van de ongerustheid kunnen wegnemen en tevens stappen kunnen zetten om ook toekomstgericht voor alle belanghebbenden belangrijke zaken aan te pakken.
Voorzitter, ik zal nu het amendement voorlezen.
Amendement winkeltijden.
Voorzitter, de in de motie en het amendement genoemde punten hebben de Senioren Partij Maastricht doen besluiten dat als deze worden aangenomen voor het raadsvoorstel te stemmen.

Amendement winkeltijden


De raad van de Gemeente Maastricht in vergadering bijeen op 22 januari 2013 ter behandeling van raadsbesluit nummer 02-2013 inzake winkeltijden,
constaterende:
Dat de grootwinkelbedrijven en het centrummanagement een aantal toezeggingen gedaan hebben om aan de zorgpunten van de gemeenteraad inzake werkgelegenheid, de positie van kleine winkeliers en het bijdragen aan culturele activiteiten tegemoet te komen;
Dat het op dit moment niet mogelijk is om de mogelijk ongewenste neveneffecten van het besluit in te schatten;
Dat er op dit moment geen voorwaarden noch evaluatiemomenten in het besluit zijn opgenomen;
overwegende:
Dat invulling van de toezeggingen op het gebied van werkgelegenheid, ondersteuning van kleine winkeliers en ondersteuning van culturele activiteiten een 'conditio sine qua non' is om positief te kunnen besluiten over het vrijgeven van de winkeltijden;
Dat het schetsontwerp project werkgelegenheid detailhandel van een aantal ondernemingen op dit moment over 13 arbeidsplaatsen gaat, maar de raad minimaal 25 arbeidsplaatsen via dit project wil realiseren;
Dat het noodzakelijk is om evaluatiemomenten in te bouwen (om ondermeer de neveneffecten te kunnen toetsen) en geen onomkeer besluit te nemen;
concluderende:
Dat de invoering van het besluit om de winkeltijden vrij te geven pas kan plaatsvinden op het moment dat er concrete plannen van aanpak liggen voor een werkgelegenheidsproject met minimaal 25 arbeidsplaatsen, de ondersteuning van de kleine winkeliers en de ondersteuning van culturele activiteiten;
Dat er een proefperiode van 2 jaar en een tussenevaluatie na 1 jaar moeten worden afgesproken;
Dat ook deze tussenevaluatie tot het terugdraaien van het besluit moet kunnen leiden;
Dat de evaluatiecriterie vóór het ingaan van de vrije winkeltijden door de raadscommissie ESZ moeten zijn goedgekeurd;
De verordening op grond van art. 139 e.v. van de Gemeentewet pas in werking treedt na bekendmaking;
besluit:

Beslispunt 1 te schrappen en te vervangen door een nieuw beslispunt 1:
1. Een proefperiode van 2 jaar met een tussentijdse evaluatie na 1 jaar in te stellen waarin een wekelijkse zondagsopenstelling mogelijk gemaakt wordt voor de ondernemers in Maastricht die hierin geïnteresseerd zijn;
Beslispunten 2 t/m 5 ongewijzigd over te nemen.
Beslispunten 6 en 7 toe te voegen als volgt:
6. Het college op te dragen binnen twee maanden evaluatiecriteria te laten vaststellen in de raadscommissie ESZ en binnen twee maanden een plan van aanpak van het (groot)winkelbedrijf en centrummanagement voor een werkgelegenheidsproject van 25 arbeidsplaatsen, een plan van aanpak van het (groot)winkelbedrijf en centrummanagement voor de ondersteuning van de kleine winkelier en een plan van aanpak voor het ondersteunen van culturele activiteiten aan de raadscommissie ESZ voor te leggen;
7. Het college op te dragen de nieuwe verordening pas bekend te maken nadat de raadscommissie ESZ de evaluatiecriteria heeft vastgesteld en de bij beslispunt 6 genoemde plannen van aanpak aan de raadscommissie zijn voorgelegd;
Huidig beslispunt 6 om te nummeren tot beslispunt 8.
en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA, Seniorenpartij, VVD, D66, SBM
Nelleke Barning, Wiel Nelissen, Michel Severijns, Bert Jongen. John Steijns

Motie kwaliteit en toekomst van de binnenstad

De raad van de Gemeente Maastricht in vergadering bijeen op 22 januari 2013 ter behandeling van raadsbesluit nummer 02-2013 inzake winkeltijden, overwegende:
Dat het maatschappelijk debat over het mogelijk maken van zondagsopenstelling voor winkeliers aantoont dat er grote ongerustheid is over de kwaliteit, leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de Maastrichtse binnenstad;
Dat de gemeenteraad van Maastricht deze ongerustheid deelt;
Dat het vrijgeven van de winkeltijden slechts een zeer klein element is van het totale spectrum;
Dat er achter deze ongerustheid een groot aantal problemen schuilgaat, zoals overlast, luchtvervuiling, onnodig parkeerverkeer, tientallen zondagen met evenementen etc;
Dat er geen gedeelde integrale visie is op de toekomst van de Maastrichtse binnenstad;
concluderende:
Dat de besluitvorming over winkeltijden aanleiding is om nu een aantal belangrijke zaken voor de kwaliteit, leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de Maastrichtse binnenstad te regelen;
Dat dergelijk beleid noodzakelijk is om een positief besluit te kunnen nemen over het mogelijk maken van zondagsopenstelling voor winkeliers;
Verzoekt het college van B&W:
1. Binnen een jaar via een interactief proces met alle belanghebbenden een integrale visie op het Maastrichtse centrum te ontwikkelen en door de gemeenteraad te laten vaststellen;
2. Binnen een jaar het principe van de zogeheten ringenstructuur voor parkeren in het centrum in te voeren, waardoor het financieel minder aantrekkelijk gaat worden om in hartje binnenstad te parkeren;
3. Binnen een jaar een aantal (mobiliteits)maatregelen, die leiden tot verbetering van milieu en luchtkwaliteit, in te voeren;
4. Binnen een jaar tot een aanscherping van het evenementenbeleid te komen, waarbij vooral de belasting van het Vrijthof een belangrijk aandachtspunt is.
en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA SPM VVD D66 SBM
Nelleke Barning, Wiel Nelissen, Michel Severijns, Bert Jongen, John Steijns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zoekt u?